సమాజంలో పని చేయండి

... అన్నింటికీ ముందు మరియు అన్ని దేశాలకు వెళ్లండి!

SOFBN అనేది సమాజంలో మరియు కమ్యూనిటీ మరియు గవర్నమెంట్ లీడర్‌లతో మా సంఘం మంచిగా, ఆరోగ్యంగా మరియు సురక్షితమైన ప్రదేశంలో పనిచేయడానికి మంచి నైబర్‌బోర్‌గా ఉంది.  ఫెయిత్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ నెట్‌వర్క్ యొక్క షీల్డ్ మీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన నెట్‌వర్క్.

80aa93dfa608628db312be1979f7aa80_edited.jpg

సంఘం చుట్టూ సాఫ్బ్‌ఎన్